Hakk?m?zda

  res

  BA?EL OYUNCAK

  Ba?el Oyuncak 2002 y?l?nda 25 y?ll?k bir Oyuncak sekt?rü tecrübesini de?ere d?nü?türmek i?in kurulmu?tur. Kurucular?n?n Oyuncak sekt?ründen elde etti?i Know How ‘? de?ere d?nü?türerek h?zla büyümü? ve hali haz?rda 15’den fazla, ?nemli Oyuncak markas?n?n Exclusive Distribüt?rlü?ünü elinde bulundurmaktad?r.

  “?ocu?unuz i?in Buraday?z” slogan? ile; her an Dünya Oyuncak piyasas?ndaki yenilikleri takip ederek, invasyonu Türkiye Oyuncak piyasas?na getirmektedir.

  ?nternet, Sosyal Medya (Twitter Facebook vb), TV ve Yaz?l? Bas?n ile her zaman senkronize i?birli?i i?inde olan ve aktif kullanan Ba?el Oyuncak ?al??anlar?, her zaman kendilerini gelece?imiz ?ocuklar?m?z yerine koyarak; “daha yeni ne yapabiliriz” sorusunu kendilerine sormaktad?rlar.

  Gelecek ?ocuklar?m?zda, ?ocuklar?m?z?n hayal gücü oyuncaklarda, Oyuncaklar ise Ba?el’ dedir.